วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งพัฒนาสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  โรงเรียนน่าอยู่          เชิดชูคุณธรรม

 

  ความรู้เลิศล้ำ          ก้าวนำเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ
4. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนในทุกด้าน
5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6. พัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
8. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
9. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

 

เป้าหมาย

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ครู  บุคลากร  ให้มีสติปัญญาดี  มีคุณธรรม  และสุขภาพสมบูรณ์    ทุกชั้นปี  และทุกฝ่ายงานดังนี้

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- อายุ 4 ปี (อนุบาล 1) 
- อายุ 5 ปี (อนุบาล 2) 

- อายุ 6 ปี (อนุบาล 3)
- ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
- นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- นักเรียนมีทักษะในการทำงาน 
- นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
- นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
- นักเรียนปลอดจากสารเสพติด สิ่งมอมเมา โรคเอดส์และโรคติดต่อร้ายแรง 
- นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
- นักเรียนมีจิตสำนักที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
- นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ มีบุคลิกภาพที่ดี 
3. พัฒนาวิชาการ 
- พัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของชุมชน 
- พัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ด้านการคิด  วิเคราะห์    และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. พัฒนาครูและบุคลากร 
- พัฒนาครูด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
- พัฒนาครูด้านการสอน 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-  ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
5. พัฒนางานปกครอง 
- พัฒนาระบบงานดูแล ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
- การป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน

6. พัฒนางานธุรการ การเงิน พัสดุ 
- พัฒนางานธุรการ การเงิน พัสดุ  ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
- พัฒนาบุคลากรด้านธุรการ การเงินและพัสดุ  ให้มีความรู้  ในระเบียบ  และวิธีการฯ
- พัฒนาระบบงานธุรการ  ให้รวดเร็วและถูกต้อง
7. พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 
- ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน 
- ส่งเสริมสวัสดิการและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
8. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
9. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
- พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
- การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- การส่งเสริมบทบาทของชุมชนต่อการจัดการศึกษา