ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รองอำมาตย์โทขุนวิทยาวาจาการ  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพระครูกาชาด (แก้ว) เจ้าอาวาส  เป็นผู้ตั้งโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ. 2475 ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าวัง”  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ขนาด 4 คูณ 12 เมตร  เปิดทำการสอนเมื่อ 1  ธันวาคม  2475  มีครู  3 คน         ครูใหญ่ชื่อ  นายนาค  สังขนิยม  นายพลับ  บุญมั่น เป็นครูประจำชั้นพระครูกาชาด      เจ้าอาวาสวัดใหญ่ เป็นผู้อุปการะ และช่วยสอนด้วย 

พ.ศ. 2482  ได้โอนจากโรงเรียนประชาบาล เป็นโรงเรียนเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลชื่อ “โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดใหญ่)” ต่อมาทางเทศบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  เป็นตึกชั้นเดียว  6  เดียว 

พ.ศ. 2491  ได้โอนไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม 


พ.ศ. 2503  ได้โอนทรัพย์สิน  อาคาร  สถานที่  กลับให้เทศบาลรับผิดชอบตามเดิม  ส่วนครูอนุญาตให้ยืมตัวไว้ก่อน 

พ.ศ. 2506  เทศบาลได้โอนเด็ดขาดทั้งตัวบุคคล และทรัพย์สิน  ได้ตั้งงบประมาณ  สร้างอาคารเรียน  1 หลัง  เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน มี นายอาภรณ์  จันทรังษี เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2508  นายอาภรณ์  จันทรังษี  ย้ายไปรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าแผนกศึกษา นายประทีป  ชัยเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  และอีก 4 เดือนต่อมา  ย้ายไปโรงเรียนเทศบาลเสมาเมือง  นายมงคล  รัตนเสวี  เป็นครูใหญ่ 


พ.ศ. 2513  ได้ปรับตำแหน่งให้ครูใหญ่เป็นชั้นโท  เทศบาลจึงย้าย ครูใหญ่โท  คือ 
นายมณฑล  สุวรรณสังข์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และย้าย  นายมงคล  รัตนเสวี  ไปโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ต่อมาย้าย  นายมณฑล  สุวรรณสังข์  ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และย้าย  นายกลั่น  มาศมาลัย มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โท  เมื่อ  วันที่  1  มกราคม  2514   พ.ศ. 2516  นายกลั่น  มาศมาลัย   เกษียณอายุราชการ  นางสงวน  รัตนโกมล  เป็นครูใหญ่ มีครูทั้งหมด 20  คน  นักเรียน  603  คน 

พ.ศ. 2518  นางสงวน  รัตนโกมล ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  นายแช่ม  ด้วงสงค์  จึงมาดำรงตำแหน่งแทน 

พ.ศ. 2519  กระทรวงมหาดไทย  ให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  สร้างอาคารคอนกรีต  3  ชั้น จำนวน  12  หองเรียน  จำนวน  1 หลัง ทำพิธีเปิดเมื่อ  6  สิงหาคม  2519  นายชลิต  พิมลศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน 

พ.ศ. 2520  เทศบาลได้สร้างส้วม  6  ที่ให้ 1  หลัง 


พ.ศ. 2521  เปิดสอน  ป.1 – ป.6  ตัดชั้น ป.7  เป็นปีแรก  ตามหลักสูตรใหม่ มี  17  ห้องเรียน    นักเรียน  601 คน ครู  24  คน 

พ.ศ. 2522  มีนักเรียน  555  คน ครู  24  คน 
พ.ศ. 2523  มีนักเรียน  569  คน ครู  25  คน 
พ.ศ. 2524  มีนักเรียน  588  คน ครู  25  คน 

พ.ศ. 2525  มีนักเรียน  588  คน ครู  25  คน  และได้เปลี่ยนแปลงอาคาร 1 โดยตัดห้องเรียนด้านทิศเหนือ ออก 2  ห้องเรียน เพื่อเปิดทางให้มีทางเข้าออกตลอดอาคาร  และเพื่อความสะดวกในการสัญจร และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของโรงเรียน 

พ.ศ. 2526  มีนักเรียน  612  คน ครู  27  คน เทศบาลสร้างส้วมให้ 1 หลัง  จำนวน  6 ที่  อยู่ที่ริมอาคารเรียน 3  ด้านทิศตะวันตก 

พ.ศ. 2527  มีนักเรียน  560  คน ครู  27  คน เทศบาลมีคำสั่งให้  นางวัลภา  พรหมทอง  ไปช่วยราชการ  โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

พ.ศ. 2528  มีนักเรียน  18  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  540 คน  ครู  27  คน  วันที่  16  กันยายน  2528  เทศบาลมีคำสั่งให้  นายแช่ม  ด้วงสงค์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  และให้  นายอำนวย  บุญสังข์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  มารักษาการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ตามคำสั่งเทศบาลที่  49 / 2530  สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  2530  ย้ายสับเปลี่ยนนายอำนวย  บุญสังข์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ขั้น 7,635  บาท  ตำแหน่งเลขที่  6  ( บ )  ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  2529 

วันที่  2  เมษายน  2532  เวลาประมาณ 12.00 น.  ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน 2  ซึ่งเป็นเรือนไม้  2  ชั้น  เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร 

ในวันที่  29  ตุลาคม  2535  นางจิราภรณ์  พัฒนวิบูลย์  ผช.ผอ.โรงเรียนวัดมเหยงคณ์  ไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  ย้าย นางวิไล  ธราพร  ไปรักษาการตำแหน่ง  ผช.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  และย้ายนายอำนวย  บุญสังข์  ไปช่วยราชการกองการศึกษา 


ปี  พ.ศ. 2534  ได้ต่อเติมอาคารเรียน  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  โดยต่อเติมโรงอาหาร  และซ่อมแซมส้วม  6  ที่  ,ที่ปัสสาวะชาย 10  ที่ 


ปี  พ.ศ. 2540  ตามหนังสือเทศบาลนครศรีธรรมราช ( กองการศึกษา )  ที่  นศ  52006/ว.191  ลงวันที่  26  มีนาคม  2540  ให้ย้ายนางมณี  พัฒโร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  มาปฏิบัติหน้าที่  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  และได้เดินทางมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  วันที่  4  เมษายน  2540 


ปี  พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้งบประมาณจากเทศบาล  ปูตัวหนอนรอบสนาม  3  ด้าน  150  เมตร เป็นเงิน 250,000  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  และได้ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ  ห้องเด็กเล็กทาสีอาคาร 3 ชั้น  ด้วยเงินงบประมาณเทศบาล  เป็นเงิน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ปี  พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน 300,000  บาท  (สามแสนบาท)  ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน  1  ให้ตรวจรับเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2540