สายชั้นประถมศึกษาปีที่2
 

นางสายใจ  อินทรณรงค์

หัวหน้าสายชั้นป.2

 
 

 

 

นางสาวปราณี  เขตนคร

 

นางสาวสมมาศ  น้อยทับทิม

นางสาวสายไหม  จิรายุภัทร

 

นายชนะศักดิ์  รักขนาม

นางสาวนิศารัตน์ นาคะโว

นายวีรวัฒน์ ชุมทอง

นางสาวศศิธร ขุนทอง