สายชั้นประถมศึกษาปีที่1
   

นางสาวกมลลักษณ์ แทรกสุข

หัวหน้าสายชั้นป.1

   

นางสาวกิติยาภรณ์ ชนะพล

 

 

 

นางจิตติมา หอแก้ว

นางสาวนุชนาถ ชินบดี

 

นางสาวธิดาดาว  รังสิมันตุชาติ

 

นางทัศนีย์วรรณ สุกทอง

   

นางสาวนันท์นิชา กฤษณโสภา