ผู้บริหาร
   
 

นายโสภิตพงษ์  ช่วยสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

 

 
นายณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจำนอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเนติวัฒน์  กิจบรรทัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางราตรีเพ็ญ  คงผอม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา