ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลนักเรียน

 

 


 

จำนวนนักเรียน : ห้อง ( เฉลี่ย )   33  คนต่อห้องเรียน
อัตราครู : นักเรียน = 1 : 20

ข้อมูลครูและบุคลากร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  รองผู้บริหาร  ครู และบุคลากร มีดังนี้

1.
 

นายโสภิตพงษ์  ช่วยสกุล
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

ระดับ เชี่ยวชาญ
 

2.
 
นายณัฏฐวนิชย์  ศรีจำนอง
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
 

3.
 

นางราตรีเพ็ญ  คงผอม
 

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระดับ ชำนาญการพิเศษ 

       
  ครูผู้สอน จำนวน 46      คน
  ครูอัตราจ้าง จำนวน  9      คน
  สนับสนุนการสอน จำนวน  3       คน
  นักการ จำนวน  5       คน
  พนักงานขับรถ จำนวน  1       คน

 

       

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นฐานเดิมของโรงเรียนเป็นวัด เจ้าอาวาสในขณะนั้นมีความประสงค์ที่จะตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาของชุมชน เหมือนอย่างเช่นวัดท่าโพธิ์ และวัดท่ามอญ ( ศรีทวี ) 
ประจวบเหมาะกับในขณะนั้นขุนวิทยาวาจาการ  ซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองก็เห็นด้วยจึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นตามประวัติของโรงเรียน โดยใช้อาคารชั่วคราวของวัดจัดเป็นที่เรียนที่สอน ส่วนบุคคลในชุมชนนั้นส่วนมากยังยากจน  มีอาชีพรับจ้าง บุคคลผู้มีอันจะกินจะนำลูกหลานไปเรียนโรงเรียนที่ดีกว่า อาชีพของบุคคลในชุมชน คือ รับจ้าง ขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รับจ้างงานก่อสร้าง และมีการประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น  เพาะถั่วงอกขาย ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขาย  คัดมังคุด แก่ขายและหาผักตามธรรมชาติ ขายตามตลาดนัด จึงทำให้สนใจในด้านการศึกษามีน้อยมาก

ปัญหาและอุปสรรค

1. ชุมชนเขตบริการของโรงเรียนมีสภาพเป็นสลัมยากจน ประกอบอาชีพไม่แน่นอน
2. สถานที่คับแคบ  นักเรียนเพิ่มขึ้น  ห้องพิเศษประกอบการสอนไม่เพียงพอ
3. บุคลากรมีไม่ตรงกับสาขาวิชา ( เช่น วิชาดนตรี ศิลปะ พละ และลูกเสือ-เนตรนารี )
4. บริเวณโรงเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สอนภาคปฏิบัติ เช่น งานเกษตร
5. วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เพียงพอแก่นักเรียนที่เพิ่มขึ้น