การพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

14-08-2019 1357

เจ้าของผลงาน : นายณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจำนอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Khonlayut_RD.pdf