การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ “ มาเรียนรู้ทศนิยมกันเถอะ ” โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25-07-2017 1734

เจ้าของผลงาน : นางสาวเจตสริน ชูศรี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Stad.pdf