การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15-02-2021 933

เจ้าของผลงาน : นางสาวปราณี เขตนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คลิก http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Pranee_L.pdf