การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักศาสตร์ พระราชา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

19-08-2020 1219

เจ้าของผลงาน : นางปิยนันท์ อังกุรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

เรื่อง                : การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม บูรณาการการเรียนรู้

  ตามหลักศาสตร์ พระราชา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการ   เรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ผู้ศึกษาค้นคว้า    : นางปิยนันท์  อังกุรรัตน์

  หน่วยงาน          : โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

  ปีที่พัฒนา                : 2561

 

รายละเอียด   คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/sinlapa1.pdf