การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน เรื่อง งานประติมากรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

19-08-2020 1105

เจ้าของผลงาน : นางปิยนันท์ อังกุรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

เรื่อง              : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

       โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน เรื่อง งานประติมากรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ผู้ศึกษาค้นคว้า  : นางปิยนันท์  อังกุรรัตน์

    หน่วยงาน        : โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

    ปีที่พัฒนา        : 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/tongtin1.pdf