ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

12-12-2019 1114

เจ้าของผลงาน : นางเพ็ญนิภา นนทเภท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด  คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/pen1.pdf