การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผังกราฟิก เรื่องสัตว์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

14-08-2019 1359

เจ้าของผลงาน : นางสาวศรัณยา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด  คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Pet_sci.pdf