การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

14-08-2019 877

เจ้าของผลงาน : นางสาวศรัณยา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Life%205E.pdf