การประเมินโครงการน้อมนำหลักศาสตร์พระราชาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

14-08-2019 1258

เจ้าของผลงาน : นายณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจำนอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Knowledge_King.pdf