สายชั้นประถมศึกษาปีที่4
   

นางอารีย์ จันทร์เมือง

หัวหน้าสายชั้นป.4

   

นางสุวภัทร สุขปาน

นางรวิวรรณ มณีโชติ

นางสาวศรัณยา ศรีสุวรรณ

นางสาวปราณี เขตนคร

นายยุทธศักดิ์ กาญจนครุฑ

 

นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล

 

นางเพ็ญนิภา นนทเภท