สายชั้นประถมศึกษาปีที่2
 

นางกัณฐนิตย์ สุภาพร

หัวหน้าสายชั้นป.2

 

นางสาวณพิชญา สุขศรีวรรณ

นางยุพา ตางาม

นางสาวนิศารัตน์ นาคะโว

นางราตรีเพ็ญ คงผอม

นางปาริชาติ วุฒิมานพ

นางสาวชมพูนุท บุญกิจธิคุณ