ผู้บริหาร
   
 

นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

 
 
นางบุษบัน ทั่วจบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  นายณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจำนอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา