เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564

28-07-2021 1119

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

เลื่อนเปิดเรียนจากเดิม 29 กรกฎาคม 2564

เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นักเรียนยังคงเรียน on line , on hand อีกเช่นเดิม

จากมติ คกก. โรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช