เลื่อนการเปิดเรียน เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64

28-05-2021 644

     โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
  สำหรับการเรียน  ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์จนกว่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติ