วันลอยกระทง

05-01-2013 182

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งพัฒนาสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข