ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ มอบรางวัลให้แก่นักเรียน

05-01-2013 173

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งพัฒนาสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข