กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

16-01-2023 1586


๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันครูแห่งชาติ

    ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

    โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่นำโดย นายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติของครู ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารและคณะครูเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น -- นายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล

รางวัลครูสอนดี --นางสาวสมมาศ น้อยทับทิมและนางจิตติมา หอแก้ว

รางวัลครูดีในดวงใจ--นางอารีย์ จันทร์เมือง นางสาวปราณี เขตนครและนางสาวพนิตาภรณ์ สุวรรณเปี่ยมร

รางวัลครูผลงานดีเด่นระดับประเทศ--นางปิยนันท์ อังกุรรัตน์

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน --นางสาวภาวิณี สกุณา และนายชนะศักดิ์ รักขนาม  

     กิจกรรมบรรลุผลสำเร็จด้วยดี