เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันนะเด็กๆ

29-06-2020 154


โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563

    แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

             

             นักเรียนระดับประถมศึกษา  เรียน เวลา 08.00 – 15.00 น.

             นักเรียนระดับอนุบาล  เรียน เวลา 08.00 – 14.30 น.

แนวทางการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน ดังนี้

          1. หากนักเรียนมีอาการไม่สบาย เช่น  ไอ จาม มีไข้ ปวดหัว หรือตัวร้อน ให้หยุดพักผ่อน

ที่บ้านจนอาการดีขึ้น ห้ามมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด

          2. ให้ใช้ประตูเข้า – ออก เพียงทางเดียว คือ ประตูด้านหน้าโรงเรียน ติดถนนราชดำเนิน  โดยเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองปฏิบัติหน้าที่  เวลา 07.00 – 07.45 น.

          3. ก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน

          4. นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อทำการสแกนวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.5 °C

                    5. นักเรียนทุกคนต้องล้างมือและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดคัดกรองและจุดบริการต่างๆ

          6. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง เข้า – ออก บริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. (ยกเว้นติดต่อราชการ)

 

 

เรื่อง  ทรงผมของนักเรียนชายและหญิง

          ให้นักเรียนยึดตามแนวปฏิบัติเดิมที่ปฏิบัติกันมา คือ ไว้ทรงนักเรียน  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้ประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ 

             

                                   จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน