กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

09-08-2019 1424


     วันศุกร์ ที่ 9  สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี