การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

16-06-2019 1874


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-11.30 น.
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
โดยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ แลโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ด้วย