วันครู ประจำปี 2562

17-01-2019 3303


กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
16 มกราคม 2562
ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

#พิธีประดับอินทนูแก่พนักงานครูเทศบาล ได้แก่
   - นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์  ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
   -นางบุษบัน ทั่วจบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
#พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
#พิธีมอบเกีบรติบัตรครูคุณภาพ
#พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ

#  ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี #