การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

25-09-2018 1627


(วันนี้) 25 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

เพื่อวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สามารถบริหารจัดการองค์กร และขอมติเห็นชอบในหลายๆหลักการ รวมทั้งสถาพการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนต่อไปอีกด้วย

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย