การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

18-09-2018 1352


วันที่ 18  กันยายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เหมาะสมกับระดับอนุบาล  

โดยมีการจัดการแข่งขัน คือ ระดับอนุบาล1 กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ระดับอนุบาล 2 การต่อเลโก้  และระดับอนุบาล 3 การปั้นดินน้ำมัน  

การแข่งขันสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบคุณทุกฝ่าย