กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2561

07-09-2018 1395


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รก.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด  โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ คอยต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน

โดยกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผน และการบริหารจัดการในการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน

อีกทั้งยังตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  ที่กล่าวไว้ว่า “ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่”  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะของการจัดฐานทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง  รวมทั้งได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระ ซึ่งการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม 

งานเป็นไปด้วยดี นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นอย่างมากและบรรลุผลสำเร็จ

ขอขอบคุณทุกฝ่าย