เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 English for Child ปีการศึกษา 2561

03-01-2018 1369


เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 English for Child ปีการศึกษา 2561


ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 English For Child ปีการศึกษา 2561 โดยรับจำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โดยแต่ละห้องเรียนรับนักเรียนจำนวน 25 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -31 มกราคม 2561 และจะสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ English for Child เป็นโครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ มุ่นเน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้ของเด็กนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การอ่านข้อความหรือบทความจากบอร์ด นิทรรศการ แผ่นป้ายก็สามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถนำเด็กสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล1 โครงการ English For Child ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 131 และ 132 หรือโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โทร 075-313460